Wszystkie kolekcje
API dokumentacja
Webhooki
Webhook aktualizujący dane respondenta w bazie odbiorców
Webhook aktualizujący dane respondenta w bazie odbiorców
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Istnieje możliwość aktualizacji danych respondenta w bazie obiorców w celach ponownych wysyłek. Webhook to nic innego jak URL wywoływany za pomocą innego systemu informatycznego lub otwierany w zwykłej przeglądarce.

Postać adresu URL jest następująca:

https://www.webankieta.pl/webhooks/[id_account]/[webhook_key]/[webhook_auth]/[webhook_name]?dodatkowe_parametry

Gdzie:

 • id_account – ID Twojego konta na platformie Webankieta.

 • webhook_key i webhook_auth – klucz i autoryzacja Webhooka. Parametry dostępne po zalogowaniu na konto użytkownika w zakłądce Konto -> Ustawienia -> Integracje. Po wygenerowaniu kluczy otrzymasz ich wartości.

 • webhook_name – w tym przypadku to update-respondent

 • dodatkowe_parametry – dodatkowe parametry określające respondenta. Dodatkowe parametry mogą być wysyłane jako parametry GET lub jako parametry POST. Są to:

  • id_respondent – id respondenta adresata z listy wysyłkowej

  • l1, l2, …., l10 – dodatkowe atrybuty pola kontaktu. Wszystkie parametry są opcjonalne.

  • id_survey – ID ankiety, do której zostanie dodany respondent (Jest to ID ankiety z zakładki PROJEKTY). Parametr obowiązkowy

Przykładowa postać URL-a z dodatkowymi parametrami wysyłanymi jako GET to:

https://www.webankieta.pl/webhooks/387487/TUwNjNDg3M/84b750d6956f02503015938fc38bfe36/update-respondent?id_survey=399793&id_respondent=12345&l4=SuperVIP&l7=9

Powyższy Webhook zaktualizuje dane respondenta o ID 12345 w ankiecie od ID = 399793. Respondent zyska nowe wartości atrybutów: l4 = SuperVIP i l7 = 9 (przykładowa wartość pytania NPS).

Przykładowa odpowiedź serwera:

{"type":"success","msg":"Respondent has been updated on the survey's mailing list"}

Pamiętaj!

 • Aby uzyskać wartość parametru id_respodnent, możesz posłużyć się makrem [ID_RESPONDENT]

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?