Istnieje możliwość dodania respondenta do bazy obiorców zaproszenia do ankiety bez wysłania zaproszenia. Webhook to nic innego jak URL wywoływany za pomocą innego systemu informatycznego lub otwierany w zwykłej przeglądarce.

Postać adresu URL jest następująca:

https://www.webankieta.pl/webhooks/[id_account]/[webhook_key]/[webhook_auth]/[webhook_name]?dodatkowe_parametry

Gdzie:

  • id_account – ID Twojego konta na platformie Webankieta. Aby je poznać zapraszamy do kontaktu

  • webhook_key i webhook_auth – klucz i autoryzacja Webhooka. Parametry dostępne po zalogowaniu na konto użytkownika w zakłądce Konto -> Ustawienia -> Integracje. Po wygenerowaniu kluczy otrzymasz ich wartości.

  • webhook_name – w tym przypadku to add-respondent

  • dodatkowe_parametry – dodatkowe parametry określające respondenta. Dodatkowe parametry mogą być wysyłane jako parametry GET lub jako parametry POST. Są to:email – adres e-mail adresata (odbiorcy zaproszenia)l1, l2, …., l10 – dodatkowe etykiety pola kontaktu. Etykiety muszą być wcześniej zdefiniowane dla ankiety, do której zaproszenie jest wysyłane. Wszystkie parametry są opcjonalne.id_survey – ID ankiety, do której zostanie dodany respondent (skontaktuj się z nami w celu uzyskania wartości parametru). Parametr obowiązkowy

Przykładowa postać URL-a z dodatkowymi parametrami wysyłanymi jako GET to:

https://www.webankieta.pl/webhooks/387487/TUwNjNDg3M/84b750d6956f02503015938fc38bfe36/add-respondent?id_survey=399793&email=j.kowalski@webankieta.pl&l1=Jan&l2=Kowalski&l3=Prezes&l4=VIP&l5=601602603

Powyższy Webhook doda respondenta o adresie j.kowalski@webankieta.pl do ankiety od ID = 399793. Respondenta zostanie opisany również wartościami etykiet: Jan, Kowalski, Prezes, VIP, 601602603. W tym przykładzie etykiety stworzone w ankiecie to: Imię, Nazwisko, Stanowisko, Segment, nr telefonu.

{
"type":"success",
"msg":"Respondent has been saved on the survey's mailing list",
"data":
{"id_respondent":52909566,"token":"96BD97"}
}

Pamiętaj!

Aby uzyskać wartości parametrów: id_account, id_survey, zapraszamy do kontaktu pod adresem kontakt@webankieta.pl

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?