Wszystkie kolekcje
API dokumentacja
Parametry URL ankiety
Identyfikacja respondenta – User token
Identyfikacja respondenta – User token
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

user_token jest dodawany jako klasyczny parametr typu GET do URL-a ankiety. Parametr można stosować tylko kiedy ankieta ma ustawiony najwyższy poziom bezpieczeństwa z włączoną identyfikacją respondentów. Wówczas ankietę można wypełnić tylko jeden raz dla konkretnej wartości parametru, a do wypełnienia dołączony zostanie przekazany dodany parametr, co pozwoli na późniejszą identyfikację wypełnienia i powiązanie go z konkretnym respondentem.

W towarzystwie parametru user_token można przekazać też dodatkowe atrybuty dla tego kontaktu, tak by pełniły funkcję dodatkowych informacji o respondencie (np. segment klienta, dział pracownika, numer obsługującego konsultanta). Przekazanie tych informacji pozwala na dalsze filtrowanie i segmentację wyników według wartości przekazanych w atrybutach.


Przykładowe adresy URL

https://www.webankieta.pl/ankieta/123456/badanie-satysfakcji.html?user_token=123456 

http://ankieta.mojafirma.pl?user_token=54123312&l1=vip&l2=uk45

Opis parametrów

Nazwa

Opis

user_token

Jest to dowolny ciąg znaków alfanumerycznych. Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych.

l1

Atrybut kontaktu. Dowolny ciąg znaków alfanumerycznych. Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych.

l2 .... l15

Kolejne atrybuty kontaktu (możesz zdefiniować do 15 atrybutów). Dowolny ciąg znaków alfanumerycznych. Dozwolone znaki to a-z, A-Z, 0-9, z wyłączeniem znaków diakrytycznych.

Prezentacja i analiza wyników

Jeżli parametr user_token zostanie przekazany w linku do ankiety, informacja ta pojawi się w następujących miejscach:

  • Zakładce „Zbieranie” -> „Dystrybucja własna” jako nowi respondenci, gdzie atrybutem będzie user_token

  • Eksport surowych danych do CSV

  • Eksport surowych danych do XLSX

  • Eksport do SPSS

W przypadku surowych danych i pliku SPSS (oprócz systemowego tokena), będzie to odpowiednia kolumna w Excelu lub dodatkowa zmiena V w SPSS.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?