Lista operacji dla zasobu

Nazwa

URL

Opis

Definicja przejść z pytań

/logic/question/:id_survey

Zwraca logikę wypełniania ankiety zdefiniowaną na poziomie odpowiedzi do pytań. Informacje zawarte w odpowiedzi pozwalają stwierdzić, do której strony należy przeskoczyć po zaznaczeniu konkretnej odpowiedzi.

Definicja przejść ze stron

/logic/page/:id_survey

Zwraca logikę wypełniania ankiety zdefiniowaną na poziomie stron ankiety. Informacje zawarte w odpowiedzi pozwalają stwierdzić, do której strony należy przeskoczyć po zakończeniu wypełniania odpowiedniej strony.

Opis parametrów odpowiedzi

Nazwa/ścieżka

Opis

Możliwe wartości

id

ID logiki

id_question

ID pytania, które posiada zdefiniowane przejście

question_type

Typ pytania, które posiada zdefiniowane przejście

0 – Jednokrotnego wyboru
6 – Wielokrotnego wyboru
13 – Lista rozwijalna

question_text

Treść pytanie, które posiada zdefiniowane przejście

answer_number

Numer odpowiedzi, po wybraniu której należy wykonać przejście do innej strony

answer_text

Treśc odpowiedzi, po wybraniu której należy wykonać przejście do innej strony

from_page_id

ID strony z której należy „przeskoczyć”

123 – ID strony

goto_page_id

ID strony do której należy „przeskoczyć”

123 – ID strony
-1 – Zakończenie badania

Definicja przejść z pytań

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/v2/logic/question

Parametry (GET)

Nazwa

Opis

id_survey

ID ankiety zawierającej pytania. Parametr obowiązkowy

Przykładowa odpowiedź

[
{
"id":3081,
"id_question":782299,
"question_type":"0",
"question_text":"Jednokrotne",
"answer_number":1,
"answer_text":"tak",
"goto_page_id":-1
},
{
"id":3080,
"id_question":782300,
"question_type":"6",
"question_text":"Wielokrotne",
"answer_number":2,
"answer_text":"nie",
"goto_page_id":262555
}
]

Zwracane błędy

  • 401 Unauthorized – Użytkownik odwołuje się do obcej ankiety, która nie jest jego własnością.

  • 404 Not Found – Ankieta o podanym :id_survey nie ma zdefiniowanej logiki pytań.

  • 406 Not Acceptable – Nie przekazano parametru :id_survey.

Definicja przejść ze stron

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/v2/logic/page

Parametry (GET)

Nazwa

Opis

id_survey

ID ankiety zawierającej strony. Parametr obowiązkowy

Przykładowa odpowiedź

[
{
"id":3081,
"from_page_id":262532
"goto_page_id":262534
},
{
"id":3082,
"from_page_id":262533
"goto_page_id":-1
}
]

Zwracane błędy

  • 401 Unauthorized – Użytkownik odwołuje się do obcej ankiety, która nie jest jego własnością.

  • 404 Not Found – Ankieta o podanym :id_survey nie ma zdefiniowanej logiki stron.

  • 406 Not Acceptable – Nie przekazano parametru :id_survey.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?