Kontakty
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Kontakt to rekord w bazie użytkownika, który zawiera conajmniej adres e-mail i nie jest powiązany z żadną ankietą na koncie.

Aby dodać kontakt do ankiety, należy stworzyć respondenta. Respondent to powiązanie encji kontaktu z ankietą.

Zarówno kontakty jak i respondenci nie muszą być unikalne w ramach konta użytkownika

Operacje na respondentach znajdują się w następnej sekcji o nazwie Respondenci

Lista operacji dla zasobu

Nazwa

URL

Opis

/contacts

Zwraca listę kontaktow. Kontakty posortowane są wg. adresu email w kolejności alfabetycznej.

/contacts/search

Wyszukuje kontakty wg. kryteriów przekazanych w tablicyPOST

/contacts/add

Dodaje kontakt do listy kontaktów zalogowanego użytkownika

/contacts/add-offline

Dodaje kontakt do listy kontaktów (dla dystrybucji offline, email nie jest wymagany)

/contacts/group-list

Zwraca listę grup kontaktów na koncie użytkownika.

Opis parametrów odpowiedzi

Nazwa/ścieżka

Opis

Możliwe wartości

id

ID kontaktu

email

Adres e-mail

label1

Wartość pierwszego opcjonalnego atrybutu. Atrybut jest aktywny, jeśli został zdefiniowany na koncie użytkownika.

label2 ....label15

Wartość kolejnych opcjonalnych atrybutów (od 2 do 15). Atrybut aktywny, jeśli został zdefiniowany na koncie użytkownika.

Lista kontaktów

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/v2/contacts

Parametry opcjonalne (POST)

Nazwa

Opis

id_group

ID grupy kontaktów

limit

Limit na liczbę wypełnień

offset

Offset na listę

Przykładowa odpowiedź

{
"total":"20",
"list":[{
"id":100824,
"email":"[email protected]",
"label1":"Jan",
"label2":"Kowalski",
"label3":"600 700 800",
"label4":"",
"label5":""
},{
...
}]
}

Zwracane błędy

  • 401 Unauthorized – Jeżeli użytkownik odwołuje się do obcego zasobu.

  • 404 Not Found – Jeżeli nie znaleziono grupy o podanym :id_group.

  • 404 Not Found – Jeżeli nie znaleziono kontaktów.

Wyszukiwanie kontaktów

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/v2/contacts/search

Parametry opcjonalne (POST)

Nazwa

Opis

limit

Limit na liczbę wypełnień

offset

Offset na listę

email

Wyszukiwanie respondenta po adresie email

label1

Wyszukiwanie respondenta po wartości atrybutu 1

labeln

Wyszukiwanie respondenta po wartości atrybutu n

Przykładowa odpowiedź

{
"total":"20",
"list":[{
"id":100824,
"email":"[email protected]",
"label1":"Jan",
"label2":"Kowalski",
"label3":"600 700 800",
"label4":"",
"label5":""
},{
...
}]
}

Zwracane błędy

  • 401 Unauthorized – Jeżeli użytkownik odwołuje się do obcego zasobu.

Dodawanie kontaktów

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/v2/contacts/add

Parametry (POST)

Nazwa

Opis

email

Adres e-mail (parametr obowiązkowy)

id_group

ID grupy, do której zostanie kontakt. Parametr opcjonalny.

label1

Wartość atrybutu 1

labeln

Wartość atrybutu n

Przykładowa odpowiedź

{ 
"id_contact":"149768"
}

Zwracane błędy

  • 406 Not Acceptable – Jeżeli nie przekazano obowiązkowych parametrów.

Dodawanie kontaktów offline (bez adresu e-mail)

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/v2/contacts/add

Parametry (POST)

Nazwa

Opis

user_token

User token (parametr obowiązkowy)

id_group

ID grupy, do której zostanie kontakt. Parametr opcjonalny.

label1

Wartość atrybutu 1

labeln

Wartość atrybutu n

Przykładowa odpowiedź

{ 
"id_contact":"149768"
}

Zwracane błędy

  • 406 Not Acceptable – Jeżeli nie przekazano obowiązkowych parametrów.

Lista grup kontaktów

URL

(GET) https://www.webankieta.pl/api/v2/contacts/group-list

Przykładowa odpowiedź

[
{
"id":9,
"name":"Pracownicy"
},
{
"id":15,
"name":"Klienci"
}
]

Zwracane błędy

Brak

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?