Platforma Webankieta to rozwiązanie nie tylko do tworzenia kwestionariuszy online, ale przede wszystkim do zaawansowanej analizy wyników badań. Kolejną funkcją umożliwiającą tworzenie jeszcze bardziej dokładnych i dostosowanych do potrzeb danego badania analiz są trendy. Pozwalają one na prezentację wyników badania z trzech typów pytań: NPS, pytania typu ocena, oraz macierzy jednokrotnego wyboru, w trzech wymiarach czasowych: tygodniowym, miesięcznym i kwartalnym.

Jak stworzyć trendy?

1. W wybranej ankiecie na koncie użytkownika Webankieta, należy wejść w zakładkę Wyniki (1), a następnie Trendy (2).

2. Aby stworzyć nowy trend należy kliknąć w środek ekranu (4). Możemy też wybrać jeden z istniejących już trendów – o ile wcześniej dla danej ankiety jakieś stworzyliśmy (3).

3. Tworząc nowy trend należy nadać mu nazwę i zdecydować o dwóch parametrach: wymiarze (tygodniowym, miesięcznym lub kwartalnym) oraz pytaniu, jakie zostanie użyte do zestawienia.

4. Klikając: Stwórz trend, w przypadku wyboru pytania NPS, generujemy tabelę oraz wykres, zawierający zestawienie krytyków, odpowiedzi neutralnych i promotorów. Każdą kolumną tabeli (krytyków, neutralnych, wynik NPS, liczba wypełnień) można swobodnie sortować, używając do tego celu strzałek widocznych obok nazwy kolumny.

Na powyższym przykładzie widoczny jest trend w wymiarze tygodniowym. Badanie prowadzone było przez okres dwóch tygodni, dlatego w pozostałych kolumnach wykres się nie pojawia. W miarę napływania nowych wyników w czasie, na wykresie pojawią się nowe kolumny, uzupełniające zestawienie.

Trend można stworzyć także na podstawie pytań typu ocena oraz pytań macierzowych jednokrotnego wyboru.

W przypadku gdy zawierają one tylko jeden wiersz, kolumny zawierają następujące wskaźniki: procent najwyższej oceny, dwóch najwyższych ocen, najniższej oceny i dwóch najniższych ocen, średnią z odpowiedzi oraz liczbę wypełnień. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z większą liczbą wierszy to kolumny tabeli przedstawiają kolejne z nich, a w każdej komórce zaprezentowana jest tylko średnia ocena.

Dodatkowo, jak widać powyżej, tworząc trend na podstawie pytania typu ocena lub macierzowego dane zaprezentowane zostaną w postaci wykresu liniowego, który w przypadku jednego wiersza na osi X przedstawia poszczególne wartości wymiaru trendu, a na osi Y średnią z odpowiedzi w pytaniu. Gdy mamy do czynienia z większą liczbą wierszy dane przedstawione zostaną również jako wykres liniowy, zawierający wykresy dla wszystkich analizowanych wierszy. Klikając w legendę, możemy ukrywać i pokazywać wybrane wykresy dla przejrzystości analizy.

O czym warto wiedzieć:

  • Trend możesz stworzyć jedynie wtedy, gdy w Twojej ankiecie występuje pytanie Net Promoter Score, typu Ocena lub macierzowe jednokrotnego wyboru!

  • Trendy przydatne są dla wszystkich, którzy chcą śledzić zmianę wskaźnika w czasie – poznać przyczynę gwałtownych spadków lub móc przewidywać zachowanie klientów w przyszłości.

  • Istnieje możliwość dodania stworzonego trendu do raportu – zarówno nowego, jak już już istniejących.

  • W każdej chwili można zmieniać wymiar trendu (z tygodnia na kwartał itd.). Użytkownik może zrobić to z poziomu panelu edytowania

  • W przypadku trendów z wieloma wierszami należy pamiętać, że analizie poddane zostać może maksymalnie 5 wierszy.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?