Trendy
Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Platforma Webankieta to rozwiązanie nie tylko do tworzenia kwestionariuszy online, ale przede wszystkim do zaawansowanej analizy wyników badań. Kolejną funkcją umożliwiającą tworzenie jeszcze bardziej dokładnych i dostosowanych do potrzeb danego badania analiz są trendy. Pozwalają one na prezentację wyników badania z trzech typów pytań: NPS, pytania typu ocena, oraz macierzy jednokrotnego wyboru, w trzech wymiarach czasowych: tygodniowym, miesięcznym i kwartalnym.

Jak stworzyć trendy?

1. W wybranej ankiecie na koncie użytkownika Webankieta, należy wejść w zakładkę Wyniki (1), a następnie Trendy (2).

2. Aby stworzyć nowy trend należy kliknąć w środek ekranu (4). Możemy też wybrać jeden z istniejących już trendów – o ile wcześniej dla danej ankiety jakieś stworzyliśmy (3).

3. Tworząc nowy trend należy nadać mu nazwę i zdecydować o dwóch parametrach: wymiarze (tygodniowym, miesięcznym lub kwartalnym) oraz pytaniu, jakie zostanie użyte do zestawienia.

4. Klikając: Stwórz trend, w przypadku wyboru pytania NPS, generujemy tabelę oraz wykres, zawierający zestawienie krytyków, odpowiedzi neutralnych i promotorów. Każdą kolumną tabeli (krytyków, neutralnych, wynik NPS, liczba wypełnień) można swobodnie sortować, używając do tego celu strzałek widocznych obok nazwy kolumny.

Na powyższym przykładzie widoczny jest trend w wymiarze tygodniowym. Badanie prowadzone było przez okres dwóch tygodni, dlatego w pozostałych kolumnach wykres się nie pojawia. W miarę napływania nowych wyników w czasie, na wykresie pojawią się nowe kolumny, uzupełniające zestawienie.

Trend można stworzyć także na podstawie pytań typu ocena oraz pytań macierzowych jednokrotnego wyboru.

W przypadku gdy zawierają one tylko jeden wiersz, kolumny zawierają następujące wskaźniki: procent najwyższej oceny, dwóch najwyższych ocen, najniższej oceny i dwóch najniższych ocen, średnią z odpowiedzi oraz liczbę wypełnień. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z większą liczbą wierszy to kolumny tabeli przedstawiają kolejne z nich, a w każdej komórce zaprezentowana jest tylko średnia ocena.

Dodatkowo, jak widać powyżej, tworząc trend na podstawie pytania typu ocena lub macierzowego dane zaprezentowane zostaną w postaci wykresu liniowego, który w przypadku jednego wiersza na osi X przedstawia poszczególne wartości wymiaru trendu, a na osi Y średnią z odpowiedzi w pytaniu. Gdy mamy do czynienia z większą liczbą wierszy dane przedstawione zostaną również jako wykres liniowy, zawierający wykresy dla wszystkich analizowanych wierszy. Klikając w legendę, możemy ukrywać i pokazywać wybrane wykresy dla przejrzystości analizy.

O czym warto wiedzieć:

  • Trend możesz stworzyć jedynie wtedy, gdy w Twojej ankiecie występuje pytanie Net Promoter Score, typu Ocena lub macierzowe jednokrotnego wyboru!

  • Trendy przydatne są dla wszystkich, którzy chcą śledzić zmianę wskaźnika w czasie – poznać przyczynę gwałtownych spadków lub móc przewidywać zachowanie klientów w przyszłości.

  • Istnieje możliwość dodania stworzonego trendu do raportu – zarówno nowego, jak już już istniejących.

  • W każdej chwili można zmieniać wymiar trendu (z tygodnia na kwartał itd.). Użytkownik może zrobić to z poziomu panelu edytowania

  • W przypadku trendów z wieloma wierszami należy pamiętać, że analizie poddane zostać może maksymalnie 5 wierszy.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?