Administratorów, którzy powierzają nam dane osobowe (lub przetwarzających dane na ich życzenie, powierzających nam dalej takie przetwarzanie), informujemy z góry o fakcie dalszego powierzenia danych przez nas do podprocesorów. Wskazujemy te podmioty w załączniku do umowy PPDO

Ze wszystkim podmiotami wymienionymi poniżej podpisaliśmy stosowne umowy PPDO.

Wszystkie podmioty zostały sprawdzone pod kątem formalnym, a także pod kątem zabezpieczeń techniczno-organizacyjnych, badając w ten sposób zgodność przetwarzania danych przez te podmioty w wymaganiami RODO. Dokonujemy okresowych sprawdzeń w formie np. szczegółowych ankiet weryfikacyjnych. Cały proces przebiega pod okiem naszego IOD, który sprawdza wypełnione ankiety weryfikacyjne. Daje nam to podstawy do kontynuowania współpracy tak długo, jak wypełnione ankiety otrzymują pozytywną rekomendację ze strony IOD.

Aktualnie nasze dalsze podmioty przetwarzające, to:


Nazwa firmy/instytucji: Asseco Data Systems SA

Adres: ul. Jana z Kolna 11; 80-864 Gdańsk

Czy zawarto umowę dalszego powierzenia? TAK

Czy dalsza umowa powierzenia pozwala Procesorowi na powierzenie danych w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie? TAK

Cel przetwarzania (przedmiot współpracy): Asseco dostarcza serwery na który zainstalowana jest platforma Webankieta – Asseco świadczy usługi Hostingowe.


Nazwa firmy/instytucji: Hostersi sp. z o.o.

Adres: ul. PCK 26A; 44-200 Rybnik

Czy zawarto umowę dalszego powierzenia? TAK

Czy dalsza umowa powierzenia pozwala Procesorowi na powierzenie danych w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie? TAK

Cel przetwarzania (przedmiot współpracy): Hostersi świadczą usługę opieki administracyjnej. Firma instaluje i monitoruje systemy operacyjne, niezbędne oprogramowanie i bazy danych. Ma dostęp do bazy danych i zgromadzonych tam Danych Osobowych - tym samym je przetwarza.


Nazwa firmy/instytucji: TestArmy CyberForces Sp. z o.o.

Adres: ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław

Czy zawarto umowę dalszego powierzenia? TAK

Czy dalsza umowa powierzenia pozwala Procesorowi na powierzenie danych w zakresie wskazanym w niniejszej Umowie? TAK

Cel przetwarzania (przedmiot współpracy): TestArmy raz w miesiącu wykonuje testy penetracyjne platformy Webankieta w celu znalezienia podatności bezpieczeństwa. W przypadku znalezienia luki bezpieczeństwa TestArmy teoretycznie jest w stanie uzyskać dostęp do danych zgromadzonych na serwerach a tym samym je przetwarzać.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?