CINT

Ten artykuł opisuje w jaki sposób skonfigurować Webankietę, aby przeprowadzić badanie na grupie respondentów dostarczonych przez CINT.

Artur Zbiejcik avatar
Napisane przez Artur Zbiejcik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W bardzo dużym uproszczeniu integracja z CINTem sprowadza się do przekazania linka do ankiety do CINTa i umieszczenie trzech "adresów powrotu" respondenta w Webankiecie, tak aby było możliwe odnotowanie zakończenia badania w CINT.

Są to trzy adres URL:

Complete

Na ten adres URL będziemy odsyłać respondenta, który wypełnił cały kwestionariusz

EarlyScreenOut

Na ten adres URL będziemy odsyłać respondenta, który nie pasuje idealnie do naszej grupy docelowej. CINT nie wie wszystkiego o swoich respondentach. Dlatego w Twoich kwestionariuszu musisz wykonać dodatkowy "screening" respondenta zadając mu dodatkowe pytania, które zakwalifikują go do badania lub wykluczą.

Jeżeli respondent nie pasuje idealnie do grupy docelowej, odsyłamy go na ten adres, po to aby dać sygnał CINTowi, że respondent był chętny do wzięcia udziału w badaniu, ale nie do końca nam pasuje i trzeba mu dać tylko "punkty pocieszenia"

QuotaFull

W swoim badaniu na pewno chce zebrać tylko określoną liczbę wypełnień. A może nawet określoną liczbę wypełnień w poszczególnych grupach (np. wiekowych).

W końcu nie masz nieograniczonego budżetu i nie zapłacisz wszystkim respondentom, którzy tylko będą chcieli wziąć udział w badaniu. I właśnie temu zadaniu służy kwotowanie. Na ten adres URL będziemy odsyłać respondentów, którzy pasują do naszej grupy docelowej, ale nie "załapali" się na badanie, bo zebraliśmy już wystarczającą liczbę wypełnień w danej grupie (np. wiekowej).

W takiej sytuacji Webankieta musi znać jak dużo respondentów chcemy przebadać. Jeżeli taka liczba zostanie osiągnięta, wówczas Webankieta nie wpuści respondenta do badania, tylko odeśle go na w/w adres URL.

Dwie możliwości konfiguracji

Każde badanie realizowane na panelu badawczym takim jak CINT musi posiadać pytania:

  1. screenujące

  2. kwotujące

Screenujące dopuszczają respondentów, którzy pasują do grupy docelowej.

Kwotujące pilnują, aby w odpowiednim momencie zakończyć zbieranie odpowiedzi.

W zależności od badania pytanie screenujące i kwotujące może być jednym pytaniem, lub dwoma osobnymi pytaniami.

W tej instrukcji pokażemy Ci w jaki sposób skonfigurować Webankietę w każdym z tych scenariuszy.


Jedno pytanie screenujące i kwotujące

Po wprowadzeniu projektu ankiety musimy ustawić w niej odpowiednią konfigurację.

Statusy wypełnień

Na podstawie różnych ekranów po zakończeniu wypełnienia CINT otrzymuje informację o respondencie i jego wypełnieniu. Dzięki czemu respondent otrzymuje odpowiednią bonifikatę przez panel za wypełnienie swojego arkusza.

  1. Pierwszy ze statusów to status Complete - czyli ekran po zakończeniu pełnego wywiadu.

Link do tego ekranu musimy ustawić dla tych wszystkich, którzy wypełnią ankietę od początku do końca. Aby to wykonać należy przejść do zakładk iTWORZENIE -->Ustawienia ankiety --> Akcja po wypełnieniu i w miejscu Przekieruj na zewnętrzny adres podać adres: https://s.cint.com/Survey/Complete

2. Kolejny status to status Early sreenout - stosowany na samym początku ankiety dla ankietowanych, którzy na wstępie nie spełniają założeń badania i nie są w grupie docelowej badanej próby. Aby odesłać takich respondentów do odpowiedniego ekranu to w pytaniu, które filtruje nam daną grupę należy dodać przekierowaniu do strony www przy odpowiedziach.

Aby to wykonać należy w edycji pytania zaznaczyć opcję "przekieruj po wybraniu odpowiedzi"

Następnie przy wszystkich odpowiedziach pojawi się kolumna "Po wybraniu tej odpowiedzi", w której dla kafeterii możemy wykonać przekierowanie do strony.

Po wybraniu przekierowania do strony WWW pojawi nam się ekran z miejscem na wpisanie adresu URL, w którym dodajemy link do strony CINT'a https://s.cint.com/Survey/EarlyScreenOut

3. W tym kroku ustawiamy Quota Full, czyli status dla ankietowanych, którzy chcieli wypełnić ankietę lecz już została zebrana wystarczająca liczbą wypełnień. W tym celu należy ustawić kwoty na podstawie pytania, które ma wyznaczać nam liczbę zebranych wyników dla danej grupy respondentów. Instrukcja tworzenie kwot znajduje się tutaj.

Nasz przykład będzie się opierał na próbie kwotowanych na podstawie tego samego pytania, w którym już ustawiliśmy status Early sreenout. Kwota jaką chcemy zbadać to 1000 osób. W planowanej liczbie respondentów dodajemy większą liczbę uczestników np: 100 000. Dlaczego? To zaraz wytłumaczymy w dalszej części.

Tak jak powyżej opisaliśmy próba ma być wykonana na 1000 respondentów gdzie, chcemy zbadać uczestników w wieku 18-24 oraz 25-34 lat, gdzie dla każdej grupy ma być zebranych po 500 wyników.

W następnym etapie w przypadku wykorzystania kwot dla ustawionych wcześniej odpowiedzi ( zaznaczone poniżej na żółto) musimy przekierować respondenta na ekran pod link https://s.cint.com/Survey/QuotaFull. Dlatego w akcji po wypełnieniu kwot wybieramy "Przekieruj respondenta na zewnętrzny link" i wklejamy powyższy link.

Teraz wróćmy do tego dlaczego mimo to, że chcemy zebrać tylko 1000 wyników wprowadziliśmy kwotę na 100 000 respondentów. Poniżej zaznaczone są na czerwono te odpowiedzi, które nie chcemy aby wpadły do statusu QuotaFull, ponieważ zostały one we wcześniejszym etapie przekierowane do statusu Early sreenout. Dlatego dla tych odpowiedzi wyznaczamy taką kwotę, którą wiemy, że nie zostanie w tym badaniu spełniona.


Osobne pytania kwotujące i screenujące

Tak jak w powyższym przykładzie dla jednego pytania, w którym ustawiamy kwotowanie i ekran screenujący, ustawiamy w ten sam sposób status Complete w ustawieniach ankiety.

W przypadku statusów Early sreenout oraz Quota Full tym razem przykład będzie pokazywał dwa osobne pytania.

  1. Early sreenout - w pierwszym przykładzie ustawiliśmy przekierowanie do strony WWW w pytaniu o WIEK, gdzie chcemy przepuścić do dalszej części ankiety tylko osoby z zakresu wieku 18-24 oraz 25-34. W tym wypadku wykonujemy to samo kierując pozostałych respondentów do strony: https://s.cint.com/Survey/EarlyScreenOut


2. Quota Full - W tym kroku, tak jak w poprzednim przykładzie, chcemy zebrać wyniki od 1000 respondentów w wieku 18-24 oraz 25-34 lecz pytaniem, które będzie tą kwotę wyznaczało będzie pytanie o województwo. Dlatego wprowadzamy w pole "Planowana liczba respondentów" wartość 1000 oraz zaznaczamy checkbox przy pytaniu o "Województwo".

Nasza grupa docelowa ma pochodzić z województwa Mazowieckiego (500 osób) oraz Wielkopolskiego(500 osób).

Po wybraniu przycisku DALEJ ustawiamy przekierowanie na zewnętrzny link, który w przypadku wykorzystania danej kwoty będzie kierował respondenta do strony https://s.cint.com/Survey/QuotaFull

Ustawienia ankiety

  1. Ustawienia dostępu - należy ustawić włączyć indywidualne linki dla każdego respondenta, z możliwością wypełnienia tylko raz. Dzięki czemu dany respondent będzie mógł wypełnić tylko jeden raz ankietę.
    Dodatkowo, musisz włączyć identyfikację respondentów, aby móc pobrać identyfikator wypełnienia.

2. Link do ankiety:

Aby integracja pomiędzy Webankietą a CINTEM i zadziałała poprawnie należy przekazywać odpowiednie parametry w linku do ankiety. Dzięki czemu CINT będzie mógł wiedzieć na jaki ekran dany respondent trafił. Do linku można dodać parametr USER TOKEN.

gdzie, ciąg znaków dodanych za znakiem równości to ID danego respondenta przypisanego w panelu CINT. Dzięki temu ID, CINT po przekierowaniu respondenta na różne ekrany np: QuotaFull, będzie wiedział czy i jak dany respondent ma zostać nagrodzony za wypełnienie danej ankiety.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?